Publikacje


Publikacje i wystąpienia z lat 2013-2018 powstały w ramach projektu KORBA 1.

Publikacje i wystąpienia z lat 2019-2023 powstały w ramach projektu KORBA 2.

Artykuły

Seria wydawnicza „Pisma Scjencji Pełne”

Wystąpienia

2022

30 listopada–2 grudnia – konferencja „The 24th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries”, Hanoi, Wietnam
 • Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Kryńska, Evaluating Machine Translation of Latin Interjections in the Digital Library of Polish and Poland-related News Pamphlets
17–18 listopada – międzynarodowa konferencja „Język ojczysty w XXI wieku − system, edukacja, perspektywy”, Kielce (online)
 • Aleksandra Wieczorek, Zastosowanie parsera zależnościowego do analizy składniowej tekstów średniopolskich
13–14 października – 9. międzynarodowa konferencja “Linguistics Beyond And Within 2022 — Modular Interfaces and Extra-Systemic Pressures in Linguistic Analysis”, Lublin (online)
 • Renata Bronikowska, Were there adjectival adverbs ending in -a in Middle Polish?
13–14 października – międzynarodowa konferencja “Building long-diachrony corpora: methodologies, goals and linguistic/stylistic research”, Grenoble, Francja
 • Aleksandra Wieczorek, Tagset adaptation to language changing over time. The case of the Electronic Corpus of the 17th- and 18th-century Polish Texts
29–30 września – Transkribus User Conference 2022, Innsbruck, Austria (online)
 • Ewa Rodek, The role of Transkribus in building of the Electronic Corpus of 17th- and 18th-century Polish Texts (KorBa)

2021

1–3 grudnia – „The 23rd International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2021)”, online:
 • Maciej Ogrodniczuk, Włodzimierz Gruszczyński, Embedding transcription and transliteration layers in the Digital Library of Polish and Poland-related News Pamphlets
7 czerwca – wystąpienie na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, online:
 • Renata Bronikowska, „Nie jest to tedy pewna/ co ludzie sobie za pewne osądzą”. Korpus diachroniczny jako narzędzie do weryfikacji ustaleń dotyczących dawnej konstrukcji składniowej

2020

30 listopada – 1 grudnia – “22nd International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries” (ICADL 2020), Kioto, Japonia
 • Maciej Ogrodniczuk, Włodzimierz Gruszczyński, Wikipedia-Based Entity Linking for the Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
25-27 listopada – The 8th International Conference “Grammar and Corpora”, Kraków
 • Renata Bronikowska, Unfinished “verbization” – development of predicative constructions with a feminine adjective in the 17th and 18th centuries in the light of corpus data

2019

12-13 grudnia – I warsztaty projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej „Reprezentatywność: funkcje i gatunki”, Kraków
 • Dorota Adamiec, Włodzimierz Gruszczyński, Reprezentatywność i zrównoważenie – jak zrealizować te założenia podczas tworzenia korpusu historycznego? (na podstawie doświadczeń z pracy nad Korpusem Barokowym)
 • Renata Bronikowska, Katarzyna Kryńska, Łacina w KorBie – co ciekawego znajdzie latynista w korpusie polskich tekstów barokowych?
4-7 listopada – „21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries” (ICADL 2019), Kuala Lumpur, Malezja
 • Maciej Ogrodniczuk, Włodzimierz Gruszczyński, Connecting Data for Digital Libraries: The Library, the Dictionary and the Corpus
1-3 października – konferencja „eLex 2019: Smart Lexicography”, Sintra, Portugalia
 • Renata Bronikowska, Zbigniew Gawłowicz, Maciej Ogrodniczuk, Aleksandra Wieczorek, Mateusz Żółtak, Integration of the Electronic Dictionary of the 17th−18th c. Polish and the Electronic Corpus of the 17th and 18th c. Polish Texts
5-6 września – konferencja „Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich”, cykl: „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi”, Toruń
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Projekt zintegrowanego systemu informatycznego do studiowania polszczyzny XVII i XVIII wieku
4-5 kwietnia – konferencja „Historical Corpora and Variation (HiCoV)”, Cagliari, Włochy
 • Włodzimierz Gruszczyński, Aleksandra Wieczorek, Inflectional Variation in the Historical Corpus on the Example of Masculine Animate Nouns in the 17th and 18th Century Polish Texts

2018

9 listopada – „Lunch z humanistyką cyfrową”, IJP PAN, Kraków
 • Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński, Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) jako zasób dla badaczy historii języka.
24-26 września – Międzynarodowa konferencja „SlaviCorp 2018”, Praga
 • Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński, Emanuel Modrzejewski, Aleksandra Wieczorek, The Electronic Corpus of the 17th and 18th c. Polish Texts (up to 1772). The final result.
18 czerwca – sesja naukowa kończąca projekt Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.), Warszawa
Prezentacja zagadnień dotyczących tworzenia Korpusu Barokowego:
 • Włodzimierz Gruszczyński, KorBa, to jest Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.).
 • Dorota Adamiec, Aleksandra Wieczorek, Teksty w Korpusie Barokowym.
 • Renata Bronikowska, Przepisywanie tekstów i znakowanie ich struktury.
 • Maciej Ogrodniczuk, Wczytywacz i konwersja na XML.
 • Marcin Woliński, Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Emanuel Modrzejewski, Narzędzia przetwarzania tekstów historycznych.
 • Łukasz Kobyliński, Michał Wasiluk, Zbigniew Gawłowicz (prezentacja: Witold Kieraś), MTAS: nowa wyszukiwarka korpusowa.
 • Renata Bronikowska, Wyszukiwanie w KorBie.
 • Aleksandra Wieczorek, Lista frekwencyjna i zastosowania.
Prezentacja serii „Pisma Scjencji Pełne”: 23 kwietnia - seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego”, IPI PAN, Warszawa
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Marcin Woliński, Korpus historyczny – problemy transliteracji, transkrypcji i anotacji na przykładzie Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)..

2017

6-7 listopada – III konferencja „Słowa-klucze”, Warszawa:
 • Magdalena Majdak, Metoda słów kluczy w badaniu polszczyzny dawnej – na przykładzie tekstów z zakresu polityki.
20-21 października – Konferencja „Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych. In memoriam Miecislai Karaś”, Kraków:
 • Renata Bronikowska, Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim – semantyczna charakterystyka na podstawie analizy korpusowej.
27-31 sierpnia – 20th International Conference TEXT, SPEECH AND DIALOGUE, Praga:
 • Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Emanuel Modrzejewski, Marcin Woliński, Morphosyntactic Annotation of Historical Texts. The Making of the Baroque Corpus of Polish.
6 czerwca – Seminarium leksykografów i edytorów cyfrowych, zorganizowane przez Nową Panoramę Literatury Polskiej IBL PAN, Warszawa:
 • Renata Bronikowska, Emanuel Modrzejewski, „KorBa” – Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.).
24-25 kwietnia – Seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”, Katowice:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Tagset barokowy – problemy opracowania zestawu kategorii morfologicznych i ich wartości na potrzeby „Elektronicznego korpusu tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.)”,
 • Renata Bronikowska, Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.) – prezentacja znakowania morfosyntaktycznego i możliwości wyszukiwarki.
22 kwietnia – Sesja doktorancka w Instytucie Języka Polskiego PAN, Kraków:
 • Emanuel Modrzejewski, Nakładka korpusowa (NKJP, KorBa) oparta o tradycyjną klasyfikację części mowy.
24-25 lutego – Sixth ENel Action Meeting, Budapeszt:
 • Renata Bronikowska, Emanuel Modrzejewski, Notum per ignotum. The enrichment of lexical information and corpus resources by using the results of morphological analysis of historical texts.

2016

20-21 października – Międzynarodowa konferencja „Słowa klucze 2016”, Warszawa:
 • Magdalena Majdak, Słowa ważniejsze niż inne – rozważania na materiale polszczyzny dawnej.
19 października – Wykład gościnny w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego, Sztokholm:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Barokowa polszczyzna w Internecie, czyli jak powstają Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w. oraz Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w.
12-13 września – Zjazd Naukowy PTJ, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Problem normy językowej w leksykografii historycznej.
18-19 czerwca – „Język jest labiryntem ścieżek”. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim. Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa:
 • Dorota Adamiec, Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku,
 • Renata Bronikowska, Przystojna i przyzwoita. Dwa przymiotniki tworzące konstrukcje predykatywne o znaczeniu ‘należy’ (w polszczyźnie XVII i XVIII wieku)
12 maja – Wykład gościnny na Wydziale Polonistyki UW, Warszawa:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Doświadczenia z prac nad Korpusem tekstów polskich z XVII i XVIII wieku – zasady doboru tekstów, zakres znakowania, sposób udostępniania.
13-15 kwietnia – Kongres Historyków Języka, Katowice:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Magdalena Majdak, Wiesław Morawski, Jak definiować znaczenia haseł w słowniku historycznym? Wybrane problemy semantyki historycznej,
 • Renata Bronikowska, Aldona Przyborska-Szulc, Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.),
 • Magdalena Majdak, Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w.
7 kwietnia – Lingwistyka korpusowa – o języku zerojedynkowo; panel ekspertów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa:
 • Renata Bronikowska, KORBA: Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) (prezentacja Korby w ramach panelu „Korpusy historyczne”),
 • Włodzimierz Gruszczyński (moderator panelu „Korpusy historyczne”).
16-17 marca – Staropolskie Spotkania Językoznawcze 2: „Jak wydawać teksty dawne”, UAM Poznań:
 • Alicja Bielak, Problemy związane z wydawaniem dawnych przekładów: Pochwała Niczego i Pochwała Czegoś Louisa Coqueleta w tłumaczeniu Józefa Epifaniego Minasowicza.
29 lutego – Warsztaty „Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej”, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN w ramach prac Grupy Roboczej DARIAH-PL „Filologia cyfrowa”, Warszawa:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI–XVIII w. jako uzupełniona bibliografia Zawadzkiego.
27 stycznia – Spotkanie naukowe zespołów opracowujących korpusy historyczne, Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. IBL PAN, Toruń:
 • Zespół Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w., „KORBA” – Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)

2015

11-13 sierpnia – Electronic Lexicography in the 21st Century: Linking Lexical Data in the Digital Age; Herstmonceux Castle, Sussex, Wielka Brytania:
 • Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Marcin Woliński – Use of data from the electronic historical dictionary to build a corpus.
28 maja – Seminarium Zespołu Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich oraz Zakładu Języków i Kultur Słowiańskich (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW):
 • Włodzimierz Gruszczyński, Renata Bronikowska, Tworzenie korpusu tekstów dawnych a korpusu tekstów współczesnych: różnice teoretyczne i warsztatowe (na przykładzie Korpusu tekstów polskich XVII-XVIII wieku).
21-22 kwietnia – Slavic Corpus Linguistics: The Historical Dimension; Tromsø, Norwegia:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, The electronic corpus of the 17th and 18th century Polish texts (up to 1772) – aims, methods, current state, problems and prospects for development.

2014

8-9 grudnia – Exploring Historical Sources with Language Technology: Results and Perspectives; Haga:
 • Renata Bronikowska, Possibilities of searching the corpus of baroque texts. Goals and objectives.
20-22 listopada – 9th International Conference on Practical Applications of Language Corpora (PALC 2014); Uniwersytet Łódzki, Łódź:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Michał Lenart, Małgorzata B. Majewska, Maciej Ogrodniczuk, Annotation tools and interfaces for managing transcription of old Polish texts.
13-14 listopada – Konferencja „Leksykografia polska, ukraińska, bułgarska: słowniki tradycyjne i elektroniczne”; Instytut Slawistyki PAN, Warszawa:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Marcin Woliński, Korpus dla słownika, słownik dla korpusu.
25-27 czerwca – Konferencja „Gramatyka i korpus/Grammar and Corpora”; Warszawa:
 • Dorota Adamiec, Dobór tekstów do „Elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” – możliwości i ograniczenia budowanego warsztatu badawczego,
 • Renata Bronikowska, Możliwości przeszukiwania „Korpusu barokowego” – cele i założenia.

2013

21 listopada – Seminarium „Korpusy tekstów dawnych i gwarowych” w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. IJP PAN; Warszawa:
 • Włodzimierz Gruszczyński, Korpusy tekstów dawnych i gwarowych,
 • Renata Bronikowska, Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.),
 • Małgorzata B. Majewska, Zasady transliteracji źródeł w korpusie polszczyzny barokowej,
 • Maciej Ogrodniczuk, Michał Lenart, Format dokumentów w projekcie elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w.
11-12 czerwca – Konferencja „Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości”; IJP PAN, Kraków:
 • Dorota Adamiec, Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.).